• Type:

Analüüsimetoodika kirjeldus

Finantsanalüüside ja sisuloome analüüside eeldused, mudelid ning metodoloogia kirjeldus

Üldine

Communitas OÜ (registrikood 16361024, „Ettevõtja“) on teinud käesoleva veebilehe www.miljoniklubi.ee („Miljoniklubi“) kättesaadavaks informatiivsetel eesmärkidel. Miljoniklubi eesmärk on koondada investeerimisest ja rahaasjadest huvitatud isikuid, võimaldada klubiliikmete omavahelist arutelu ning jagada finantsmaailma uudiseid.

Ettevõtja ei osuta läbi Miljoniklubi investeerimisnõustamist või mistahes reguleeritud finantsteenuseid. Miljoniklubis avaldatud teave on vaid informatiivne ja hariva iseloomuga, Miljoniklubis ei anta nõu ega soovitusi osta, hoida või müüa väärtpabereid või muid finantsvarasid. Iga Miljoniklubi veebilehe kasutaja teeb investeerimisotsused iseseisvalt ja vastutab nende otsuste eest ise.

Miljoniklubi omanik ja haldaja on Ettevõtja. Miljoniklubis avalikustatud Ettevõtja postitused, videod ja muu sisuloome on koostatud Ettevõtja juhatuse liikme Märten Kressi poolt.

Sisuloome analüüside metoodika kirjeldus

Ettevõtja kasutab finantsanalüüse tehes ja sisuloome analüüsides tavapäraseid finantsanalüüsi tööriistu, mudeleid ja meetodeid.

Finantsvara väärtuse hindamisel kasutatakse muuhulgas järgmisi meetodeid:

  • Diskonteeritud rahavoogude meetod ehk DCF;
  • Väärtussuhtarvude nagu näiteks P/E, P/S, P/FCF ja EV/EBITDA ajaloolisele keskmisele tasemele tagasipöördumise meetod (mean-reversion);
  • Võrdlusmeetod ehk sarnaste firmade või sarnases tegevusharus tegutsevate firmade finantsnäitajate ja suhtarvude omavaheline võrdlus;
  • Ajaloolise dividendimäära analüüs.

Ülalkirjeldatud analüüse teostades on sageli tarvilik teha rida eeldusi. Valdavalt on need eeldused stsenaariumianalüüsi tüüpi eeldused ehk läbi simuleeritakse kaks-kolm erinevat lihtsustatud stsenaariumit: 1) konservatiivne või pessimistlik, 2) baasstsenaarium, 3) optimistlik stsenaarium.

Enamasti on sellistel puhkudel referentsiks kas analüüsitavate objektide ajaloolised keskmised finantsnäitajad või siis analüütikute prognooside keskmine. Nendeks finantsnäitajateks võivad olla nii kasvumäärad, kasumimarginaalid, kapitali hind kui ka muud taolised.

Lisaks ülalkirjeldatud fundamentaalnäitajate analüüsile kasutab ettevõtja analüüse teostades ka erinevaid meelsusindikaatoreid (hirmu/ahnuse indeks, kindlustunde indikaatorid jms), samuti tehnilist analüüsi ehk mineviku hinnamustritel põhinevaid analüüsitehnikaid.

Tehnilise analüüsi meetodid ja mineviku hinnamustrid ei ennusta tulevasi hinnaliikumisi ette selgelt ja ei garanteeri nende ennustuste realiseerumist. Pigem on tegu tõenäosuslikkust sisaldavate analüüsitehnikatega, kus teatud mustrite ja korrapära puhul saab rääkida tulemite tõenäosuslikust jaotusest.

Scroll to top