• Type:

Kasutustingimused

Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Communitas OÜ (registrikood 16361024, „Ettevõtja“) on teinud käesoleva veebilehe www.miljoniklubi.ee („Miljoniklubi“) kättesaadavaks informatiivsetel eesmärkidel. Miljoniklubi eesmärk on koondada investeerimisest ja rahaasjadest huvitatud isikuid, võimaldada klubiliikmete omavahelist arutelu ning jagada finantsmaailma uudiseid.

1.2. Käesolevad kasutustingimused („Kasutustingimused“) sätestavad veebilehe www.miljoniklubi.ee ja selle alamdomeenide kaudu osutatavate teenuste („Teenused“) kasutamise tingimused. Kasutajal on lubatud Teenuseid kasutada üksnes Kasutustingimustega nõustumisel.

1.3. Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on registreerunud Teenuseid kasutama.

1.4. Kasutustingimustega nõustumist käsitletakse Kasutaja ja Ettevõtja vahelise õiguslikult siduva lepingu sõlmimisena.

1.5. Teenused hõlmavad endas Miljoniklubi regulaarseid videokõnesid, nende samade videokõnede salvestusi, veebilehel postitatud analüüse, viiteid tööriistadele ja nende kasutamisõpetusi, muid videoklippe ja blogipostitusi, samuti veebilehel olevaid kommentaare.

1.6. Miljoniklubi Teenuste miinimumsisu – igas kalendrikuus kokku kaks (2) Miljoniklubi videokõnet. Muu sisu ja postituste sageduse ning regulaarsuse osas Ettevõtja lubadusi ei anna.

1.7. Ettevõtja ei osuta läbi Miljoniklubi investeerimisnõustamist või mistahes reguleeritud finantsteenuseid. Miljoniklubis avaldatud teave on vaid informatiivne ja hariva iseloomuga, Miljoniklubis ei anta nõu ega soovitusi osta, hoida või müüa väärtpabereid või muid finantsvarasid. Iga Miljoniklubi veebilehe kasutaja teeb investeerimisotsused iseseisvalt ja vastutab nende otsuste eest ise.

1.8. Miljoniklubi omanik ja haldaja on Ettevõtja. Miljoniklubis avalikustatud Ettevõtja postitused, videod ja muu sisuloome on koostatud Ettevõtja juhatuse liikme Märten Kressi poolt.

2. Sisu

2.1. Miljoniklubis jagatav sisu eristab alati asjaolusid tõlgendustest, hinnangutest, arvamustest ja muud liiki teabest, mis ei kujuta endast asjaolusid. Igasugune kommunikatsioon, kus kasutatakse sõnu „arust“, „arvates“, „hinnangul“, „leiame“ või muid samasisulisi arvamusi väljendavaid termineid, väljendab Ettevõtja hinnangut, mitte asjaolusid. Sellised arvamused ja hinnangud on relevantsed vaid avalikustamise hetkel. Asjaolud, millel Ettevõtja arvamused ja hinnangud põhinevad, võivad muutuda igal hetkel, muutes seega arvamused ja hinnangud ebatäpseks. Ettevõtjal ei ole mingisugust kohustust Miljoniklubi liikmeid selliste asjaolude muutumisest teavitada.

2.2. Ettevõtja annab endast parima, et viidata sisulise tähtsusega allikatele. Üldiselt on allikad leitavad postituste lõpus. Ettevõtja annab endast parima, et kasutada Miljoniklubiga seoses ainult usaldusväärseid allikaid. Ettevõtja ei vastuta ega garanteeri, et kõik kasutatud allikad on täielikult tõesed ja usaldusväärsed.

2.3. Ettevõtja kasutab sisuloomes tavapäraseid finantsanalüüsi tööriistu. Täpsemalt on Ettevõtja kirjeldanud sisuloome analüüside eeldusi, mudeleid, metodoloogiat või nende aluseid siin: analüüsimetoodika kirjeldus.

3. Riskid

3.1. Miljoniklubis arutatakse erinevatel finantsinstrumentidega seonduvatel teemadel. Finantsvaradesse, sh aktsiatesse, börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETFidesse, tuletisinstrumentidesse, virtuaalvääringutesse jm sarnastesse varadesse investeerimine on riskantne ja võib viia investeeringu osalise või täieliku kaotamiseni. Enne igasugust investeerimisotsust peaks iga investor ise põhjalikult kaaluma tehtava investeeringu finantsilisi, maksuteemalisi ja õiguslikke asjaolusid, samuti kõiki riske.

4. Vastutus

4.1. Ettevõtja ei vastuta mitte mingis ulatuses kahju eest, mis Miljoniklubi veebilehe kasutajal võib investeerimisel tekkida. Miljoniklubi veebilehe kasutaja saab aru ja nõustub, et Ettevõtja ei vastuta Miljoniklubi veebilehel avaldatud teabe õigsuse üle, välja arvatud juhul, kui Ettevõtja avaldab tahtlikult väärinformatsiooni.

4.2. Ettevõtja ja tema agendid ei kinnita ega garanteeri Teenuste sobilikkust, usaldusväärsust, kättesaadavust, ajakohasust, konfidentsiaalsust ja õigsust. Teenuseid ja sisu pakutakse „as is“ põhimõttel, st kvaliteedi garantiita ning tingimusteta. Ettevõtja ei vastuta ühegi Teenustega seotud otsese, kaudse või kohustusliku garantii või tingimuse eest, sh mis tahes turustuskõlblikkuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või õiguse rikkumise puudumise kaudse garantii või tingimuse eest. Välistatud on Ettevõtja expressis verbis vastutus mis tahes kahju või muude tagajärgede eest, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

– Teenuste või Miljoniklubi kasutamine teatud veebilehitsejas ei ole võimalik või on häiritud;

– Kasutaja on veebilehele lisanud sisu, mis või mille töötlemine ei vasta Kasutustingimuste, heale tavale või õigusaktide nõuetele;

– muudatused õigusaktides või nende tõlgendustes, nende mõju Kasutajale ja asjaomaste muudatuste Teenustesse sisseviimine, v.a juhul, kui Ettevõtja on seaduse või Ettevõtja suhtes jõustunud kohtuotsuse alusel selle eest vastutav;

force majeure jm rikked ja häired, mis takistavad Miljoniklubi või Teenuste kasutamist, kuid mida Ettevõtja ei ole põhjustanud ega mõjutanud;

– Teenuste või Miljoniklubi kasutamiseks sobimatud vead, kahjustused või seaded;

– hooldus- või arendustöödest tingitud hilinemised, häired ja katkestused Teenuste või Miljoniklubi kasutamisel;

– andmete töötlemine kolmanda isiku poolt, kellele andmete edastamiseks on Kasutaja andnud Ettevõtjale nõusoleku;

– kolmanda isiku süsteemide häired ja katkestused, mis mõjutavad Teenuste ja Miljoniklubi toimimist ja kättesaadavust;

– Kasutaja salasõna kaotsiminek või volitamata kolmanda isiku valdusesse sattumine või kasutamine volitamata kolmanda isiku poolt.

4.3. Seaduses lubatud ulatuses ei vastuta osapooled mis tahes otsese või kaudse kahju või saamatajäänud tulu eest. Kui sõltumata lepingu sätetest ilmneb, et osapool on teise osapoole või kolmanda isiku ees vastutav, on tema vastutus piiratud Kasutaja teenustasu maksmise kohustusega, kahju hüvitamise lepingulistest sätetest tulenevate kohustustega ning Kasutaja vastutusega Ettevõtja intellektuaalomandi rikkumise eest. Osapooled on kokku leppinud, et osapoole koguvastutus on piiratud nõude esitamisele eelnenud kaheteistkümne (12) kuu jooksul Kasutaja poolt Teenuste eest tegelikult makstud summaga välja arvatud Kasutaja poolt Ettevõtja intellektuaalomandi rikkumise korral. Kasutaja poolt Ettevõtja intellektuaalomandi rikkumise korral rakendub leppetrahv, mille suurus on võrdne rikkumise hetkel kehtiva 10-kordse Miljoniklubi kaheteistkümne (12) kuu pikkuse Teenuse hinnakirjajärgse hinnaga.

4.4. Ettevõtja teeb operatiivsete ja usaldusväärsete Teenuste pakkumisel kõike, mida temalt põhjendatult eeldatakse, kuid ei taga, et Miljoniklubi ja Teenuste kasutamisel ei ilmne katkestusi või vigu ega vastuta võimalike arvutisüsteemi alla laadimise käigus esinevate andmekatkestuste, -kaotuste või laostuse eest.

4.5. Ettevõtja võib oma õigused loovutada või üle anda või sõlmida mis tahes kolmanda isikuga allhankelepingu oma kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Kasutaja võib oma õigused loovutada või üle anda või sõlmida allhankelepingu oma kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele ainult Ettevõtja eelneval kirjalikul nõusolekul.

5. Teenuste kasutamine

5.1. Veebilehel kasutajakonto avamisega kinnitab Kasutaja, et tema poolt esitatud andmed on õiged ja volitused kehtivad ning et ta on täielikult teovõimeline (vähemalt 18 aastane) füüsiline isik või et talle on Kasutaja poolt antud kõik õigused ja volitused Teenuste kasutamiseks. Asjaomaste kinnituste õigsust eeldatakse ning Ettevõtja ei ole kohustatud neid kontrollima.

5.2. Kasutaja peab veenduma, et Teenused vastavad tema vajadustele.

5.3. Teenuseid tohib kasutada üksnes sihtotstarbeliselt, st eesmärgil, milleks Teenuseid pakutakse ja milleks samalaadseid teenuseid tavapäraselt kasutatakse. Kasutaja peab Teenuste kasutamisel järgima Kasutustingimusi ning Teenuste kasutamise juhendeid.

5.4. Kasutaja peab Ettevõtjat viivitamatult teavitama kasutajakonto väärkasutamisest, salasõna kaotamisest või kolmanda isiku valdusesse sattumisest. Asjaomastel juhtudel teeb Ettevõtja kõike, mida temalt põhjendatult eeldatakse, et salasõna uuendada, kontole juurdepääsu piirata või konto kustutada.

5.5. Ettevõtjal on õigus käesolevaid Kasutustingimusi või nende mis tahes sätteid, sh Teenuste hinnakirja, ajakohastada ja muuta. Kasutustingimuste ajakohastamisel või muutmisel teeb Ettevõtja uued Kasutustingimused veebilehel kättesaadavaks ning teavitab Kasutajat sellest e-maili teel.

6. Kasutaja loodud sisu

6.1. Kasutaja peab tagama, et Miljoniklubi veebilehele lisatud kasutajakonto avalikult kuvatav profiil, avaldatavad video- ja blogipostituste kommentaarid ning live videokõnedes tema poolt loodud sisu vastab Kasutustingimuses ja õigusaktides sätestatud nõuetele, ning et Kasutajal on vajalikud load selle sisu lisamiseks. Kasutajal on keelatud lisada veebilehele sisu, mis sisaldab ründeprogrammi, viirust vms ning kahjustab või häirib Miljoniklubi sujuvat toimimist.

6.2. Kasutaja on teadlik ning annab nõusoleku Kasutaja loodud sisu hoidmiseks Ettevõtja või tema teenuseosutaja serveris. Käesolevate Kasutustingimustega nõustudes annab Kasutaja Ettevõtjale selleks kõik vajalikud õigused.

6.3. Ettevõtja kohaldab põhjendatud turvameetmeid, et kaitsta Kasutaja loodud sisu kõrvaliste isikute juurdepääsu ja pahavara eest ning tagada selle säilitamine ja konfidentsiaalsus.

6.4. Ettevõtja peab olema mõistlikult hoolas selle sisu konfidentsiaalsuse tagamisel ning ei tohi kasutada seda sisu käesolevate Kasutustingimustega reguleerimata eesmärgil, avaldada seda kolmandale isikule (v.a. kolmandast isikust teenuseosutajatele) ning kehtestama juurdepääsupiirangud, võimaldades juurdepääsu vaid Ettevõtja töötajatele, koostööpartneritele, nõunikele ja agentidele. Sisu võib avaldada kolmandale isikule vastavalt õigusaktide nõuetele või kohtu nõudmisel, ning sellest peab teist osapoolt eelnevalt teavitama.

6.5. Kasutaja on kohustatud sisu luues järgima Miljoniklubi head tava ja klubi väärtusi, mis on leitavad veebilehel www.miljoniklubi.ee/klubi-hea-tava/

7. Klienditugi

7.1. Kasutaja saab klienditoega suhelda e-maili kaudu: miljoniklubi [ät] gmail.com

7.2. Ettevõtja vastab kõikidele kliendipäringutele mõistliku aja jooksul, kuid ei taga päringule vastamist kindla ajavahemiku jooksul ega vastuseid, mis päringu esitaja soove ilmtingimata rahuldavad.

8. Hooldustööd

8.1. Ettevõtjal on õigus Teenuseid optimeerida ja edasi arendada. Pakutavate Teenuste olulistest muudatustest peab Ettevõtja Kasutajat õigeaegselt teavitama.

8.2. Kui Miljoniklubi või Teenuste kasutamine on talitlushäire või –vea tõttu takistatud, teeb Ettevõtja kõike, mida temalt põhjendatult eeldatakse, et viga parandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 48 tunni jooksul pärast veateate saamist.

8.3. Ettevõtjal on õigus ajutiselt piirata juurdepääsu Miljoniklubile või Teenustele, kui see on vajalik hooldus- või arendustöödeks või ajakohastamiseks.

9. Teenuste ees tasumine

9.1. Miljoniklubi kaudu pakutavate Teenuste hind on toodud eurodes.

9.2. Ettevõtja on käibemaksukohustuslane, veebilehel kuvatud hinnad sisaldavad käibemaksu.

9.3. Teenuste eest tasumiseks on võimalik kasutada krediitkaarti.

9.4. Kasutaja võib esitada Teenuste kuu- või aastatellimuse ning peab vastavalt tasuma ettemaksu, mis tagab Teenustele juurdepääsu kogu ettemaksuperioodi ulatuses.

9.5. Kui Kasutaja Teenuste tellimust enne tellimusperioodi lõppu ei tühista, uueneb tellimus automaatselt järgmiseks perioodiks.

9.6. Kasutaja on teadlik Ettevõtja õigusest kasutada maksete töötlemiseks kolmandast isikust teenuseosutajaid ning annab käesolevate Kasutustingimuste nõustumisega nõusoleku oma makseinfo avaldamiseks asjaomastele kolmandatele isikutele.

9.7. Ettevõtja ei ole kohustatud ettemakset tagastama.

9.8. Kui Kasutaja hilineb maksekohustuse täitmisega enam kui 2 päeva, on Ettevõtjal õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Miljoniklubi Teenustele.

9.9. Ettevõtjal on õigus muuta Teenuste hinnakirja. Uut hinda kohaldatakse alates hinna muutmisele järgnevast tellimusperioodist.

10. Intellektuaalomand

10.1. Kasutajal on õigus kasutada Teenuseid vastavalt Kasutustingimustele ning Teenuse sihtotstarbele. Kasutajal ei teki Teenuste või Miljoniklubiga seoses intellektuaalomandi õigusi.

10.2. Miljoniklubi, Teenuste ja sisu (sh tekstide, fotode, videode, tööriistade, tooteinfo, kaubamärkide jm registreeritud märkide) intellektuaalomandi õiguste omajaks on Ettevõtja ja tema koostööpartnerid, ning need on kaitstud autoriõiguse seaduse ja autoriõiguste kaitse rahvusvaheliste lepingutega ning muude intellektuaalomandi õiguseid ja registreerimist reguleerivate õigusaktidega.

10.3. Kõikide Miljoniklubi, Teenuste ja sisuga seotud intellektuaalomandi õiguste (sh autoriõigus, registreeritud ja registreerimata kaubamärgid ja disainilahendused, domeeninimed, patendid, andmebaasiõigused ja ärisaladused) ja nende kasutamisel loodava väärtuse omajaks on Ettevõtja ja tema koostööpartnerid. Ettevõtja ei anna Kasutajale ühtegi otsest või kaudset õigust intellektuaalomandile.

10.4. Teenused, Miljoniklubi veebileht ja selle komponendid (sh pildid, fotod, videod, tekstid, kaubamärgid, domeeninimed) on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mille omajaks on Ettevõtja, tema töötajad ja koostööpartnerid.

10.5. Miljoniklubi veebilehel ja Miljoniklubi videokõnedes kuuldud ja nähtud info, arvamused ja muu sisu avalik jagamine ei ole lubatud. Sisu on mõeldud personaalseks kasutamiseks.

10.6. Ilma autoriõiguse omaniku ehk Ettevõtja eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud Miljoniklubi veebilehel kuvatud infot või selle osi paljundada, infosüsteemis edastada või kolmandatale osapooltele kättesaadavaks tegemiseks säilitada ühelgi kujul, ei elektroonilisel, mehaanilisel, fotokopeerimise või salvestamise teel ega muul viisil. Sellise rikkumise puhul rakendub leppetrahv.

10.7. Kasutajal on keelatud jagada, edasi anda, infosüsteemis edastada või kolmandatale osapooltele kättesaadavaks teha Kasutaja Miljoniklubi kasutajakonto andmeid muuhulgas kasutajanime ja parooli, mille abil saakasid Miljoniklubi Teenuseid kasutada kolmandad isikud. Sellise rikkumise puhul rakendub leppetrahv.

10.8. Miljoniklubi sisu võib sisaldada viiteid või linke kolmanda isiku veebilehtedele. Ettevõtja ei kontrolli lingitud lehti ega teosta nende üle järelevalvet. Ettevõtja ei vastuta lingitud veebilehtede sisu, õigsuse, usaldusväärsuse ja andmeturvalisuse eest.

11. Lepingu lõpetamine

11.1. Kasutajal on igal ajal õigus leping põhjendamiskohustuseta ühepoolselt lõpetada:

– teavitades Ettevõtjat e-maili teel;

– teavitades Ettevõtjat Miljoniklubi veebilehe kaudu.

11.2. Teenuste tellimuse lõpetamiseks saab iga Kasutaja seda teha oma kasutajakontole sisse logides, valides seejärel seadistuste alt sektsiooni „Klubi liikmelisus ja kuumakse seadistused“ ning vajutades nupule „Lõpeta liikmeks olemine ja kuumaksed“.

11.3. Ettevõtjal on õigus Kasutajaga sõlmitud leping põhjendamiskohustuseta lõpetada, teavitades Kasutajat sellest e-maili teel või veebilehe või Teenuse kaudu 30 päeva enne lepingu lõpetamist.

11.4. Ettevõtjal on õigus leping lõpetada etteteatamiskohustuseta, kui:

– Kasutaja on esitanud lepingu kohta valeandmeid;

– isikul, kes on Kasutaja nimel Teenuseid kasutanud, puuduvad vastavad Kasutaja volitused;

– Kasutaja ei käitu kooskõlas Miljoniklubi hea tava ja klubi väärtustega;

– Kasutaja käitub ebaviisakalt või häirivalt teiste Kasutajate või Ettevõtjaga;

– Kasutaja käitumise, avaldatud kommentaaride või muu osas on tulnud kaebusi teiste Kasutajate poolt;

– Kasutaja rikub Kasutustingimusi muul viisil.

12. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamise kord

12.1. Käesolevatele Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.2. Kasutaja on kohustatud oma kaebuse kõigepealt registreerima Ettevõtja klienditoes käesolevates Kasutustingimustes välja toodud e-maili aadressi kasutades. Esimese sammuna peaks Kasutaja võtma ühendust Ettevõtjaga, et leida tekkinud olukorrale heauskne lahendus.

12.3. Vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õiguse alusel Eesti kohtus. Vaidluste lahendamise ainupädevus on Eesti kohtul, v.a. juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

12.4. Miljoniklubi, Teenused ja Kasutustingimused on mõeldud kasutamiseks Eestis. Ettevõtja võib küll kaaluda teiste riikide klienditaotlusi, kuid Ettevõtja ei anna otsest või kaudset garantiid, et Miljoniklubi ja Teenuste kasutamine või Miljoniklubi ja Teenuste kaudu tellimuse esitamine teisest riigist vastab asjaomases riigis kohaldatavate õigusaktide nõuetele. Sellest tulenevalt ei paku Ettevõtja Teenuseid ega tegele müügiedendusega riikides, kus see ei ole kohaldatava õiguse alusel lubatud.

Scroll to top